Integritetsmeddelande

1. VAD HANDLAR INTEGRITETSMEDDELANDET OM?

Med detta integritetsmeddelande ger vi dig information om hur och varför vi som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. Kundrelationer med köpare av produkter som erbjuds av B Meters Nordic AB
 2. Kundrelationer med vattenverk som använder Hydronet-tjänsten
 3. Kundrelationer med bostadsbolag som använder Hydrolink Online-tjänsten
 4. Strategisk analys av kunddata för utveckling av nya tjänster och möta kundernas behov
 5. Samarbetsrelationer
 6. Marknadsföring
 7. Kommunikation
 8. Cookies
 9. Rekrytering
 10. Efterlevnad av lagstadgade skyldigheter

2. VILKA BEGREPP ANVÄNDS I DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE?

Kund avser alla användare av våra tjänster.

Personuppgifter avses all information om den registrerade eller information som kan användas för att identifiera den registrerade.

Personuppgiftsbiträde avser en person som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Syftet med behandlingen avser anledningen till att den registeransvarige behandlar den registrerades personuppgifter.

Rättslig grund avser den rättsliga grund på vilken den registeransvarige behandlar den registrerades personuppgifter. De rättsliga grunderna beskrivs i artikel 6 i dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig avser den person som ansvarar för behandlingen av den registrerades personuppgifter.

Den registrerade avser en person i enlighet med dataskyddslagarna.

Ett integritetsmeddelande avser ett dokument som utarbetats i enlighet med artiklarna 13 och 14 i EU:s allmänna dataskyddsförordning genom vilken den registeransvarige informerar de registrerade om hur den registeransvarige behandlar deras personuppgifter.

3. DEN REGISTERANSVARIGES KONTAKTUPPGIFTER

Registeransvarig för dina personuppgifter är B Meters Nordic AB (org.nr. 559250-1091), belägen vid Uppköparvägen 7, 3tr, 120 44 Årsta

Om du har frågor gällande integritetsmeddelandet kan du kontakta oss på kundregister@bmeters.se.

4. AGERAR B METERS NORDIC AB ÄVEN SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE?

Ja – vi agerar även som personuppgiftsbiträde i tjänsterna Hydrolink Online och Hydronet när vi behandlar personuppgifter på uppdrag av ett personuppgiftsansvarigt bostadsbolag eller vattenverk. Med andra ord behandlar vi personuppgifter i tjänsterna Hydrolink Online och Hydronet endast för att bostadsbolaget eller vattenverket har beslutat att använda vår molntjänst för vattenmätning, vilket kräver uppladdning och behandling av personuppgifter i tjänsten.

När vi agerar som personuppgiftsbiträde behandlar vi personuppgifter i enlighet med det vid var tid gällande integritetsskyddsavtalet.

Om du som boende i bostadsbolaget vill veta mer om behandlingen av dina personuppgifter i tjänsten Hydronet eller Hydrolink Online, kontakta fastighetsförvaltaren för ditt bostadsbolag eller det berörda vattenverkets kontaktperson direkt.

5. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter enligt de behandlingsändamål som anges nedan. I avsnitten om syftet med behandlingen hittar du information om vilka personuppgifter vi behandlar och på vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter.

a) Kundrelationer med köpare av produkter som erbjuds av B Meters Nordic AB

 • Förklaring: Vi behandlar personuppgifter för att sköta kundrelationer som rör våra produkter.
 • Kategorier av registrerade: Kund/kundens kontaktperson (om kunden är en juridisk person).
 • Kategorier av personuppgifter: Grund- och kontaktuppgifter och bankkontouppgifter (om kunden är en fysisk person).
 • Rättslig grund: Tillämpning av avtalen.

b) Kundrelationer med vattenverk som använder Hydronet-tjänsten

 • Förklaring: Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundrelationer som rör Hydronet-tjänsten.
 • Kategorier av registrerade: Vattenverkens kontaktpersoner
 • Kategorier av personuppgifter: Grund- och kontaktuppgifter.
 • Rättslig grund: Tillämpning av avtalen.

c) Kundrelationer med bostadsbolag som använder Hydrolink Online-tjänsten

 • Förklaring: Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundrelationer som rör Hydrolink Online-tjänsten.
 • Kategorier av registrerade: Bostadsbolagets fastighetsförvaltare och styrelseledamöter.
 • Kategorier av personuppgifter: Grund- och kontaktuppgifter, användarnamn och lösenord.
 • Rättslig grund: Tillämpning av avtalen.

d) Strategisk analys av kunddata för utveckling av nya tjänster och möta kundernas behov

 • Förklaring: Vi behandlar personuppgifter för att utveckla nya tjänster och möta kundernas behov.
 • Kategorier av registrerade: Alla kunder och eventuella kontaktpersoner.
 • Kategorier av personuppgifter: Grund- och kontaktuppgifter och information om användningen av våra tjänster.
 • Rättslig grund: Vårt berättigade intresse, för att utveckla våra tjänster. Vårt intresse har företräde framför den registrerades intresse, eftersom vi behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

OBS! Du kan ha rätt att utöva din invändningsrätt (se Avsnitt om dina rättigheter).

e) Samarbetsrelationer

 • Förklaring: Vi behandlar personuppgifter för ändamål som rör samarbetsrelationer.
 • Kategorier av registrerade: Samarbetspartner (kontaktpersoner).
 • Kategorier av personuppgifter: Grund- och kontaktuppgifter.
 • Rättslig grund: Tillämpning av avtalen.

f) Marknadsföring

 • Förklaring: Vi behandlar personuppgifter i direktmarknadsföring som görs via e-post eller vanlig post..
 • Kategorier av registrerade: Kunder.
 • Kategorier av personuppgifter: Grund- och kontaktuppgifter och information om användningen av våra tjänster.
 • Rättslig grund: Vårt legitima intresse, eftersom vi måste marknadsföra våra tjänster för att kunna bedriva vår affärsverksamhet. Vårt intresse går utöver den registrerades intresse, då vi marknadsför våra tjänster i enlighet med gällande lagstiftning.

OBS! Du har rätt att utöva din invändningsrätt (se Avsnitt om dina rättigheter)

g) Kommunikation

 • Förklaring: Vi behandlar personuppgifter för kommunikationsändamål.
 • Kategorier av registrerade: Personer i kontakt med oss.
 • Kategorier av personuppgifter: Grund- och kontaktuppgifter och annan information som kan ha lämnats till oss.
 • Rättslig grund: Våra legitima intressen, då vi måste kommunicera för att kunna bedriva vår affärsverksamhet. Vårt intresse går utöver den registrerades intresse, eftersom våra registrerade utgår från att vi kommunicerar med dem.

OBS! Du kan ha rätt att utöva din invändningsrätt (se Avsnitt om dina rättigheter).

h) Cookies

 • Förklaring: Vi behandlar personuppgifter för att kunna använda cookies (se mer information om cookiemeddelandet).
 • Kategorier av registrerade: Personer som besöker vår webbplats.
 • Kategorier av personuppgifter: IP-adresser.
 • Rättslig grund: Samtycke till icke nödvändiga cookies i enlighet med 205 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).

i) Rekrytering

 • Förklaring: Vi behandlar personuppgifter för rekryteringsändamål.
 • Kategorier av registrerade: Arbetssökande.
 • Kategorier av personuppgifter: Grund- och kontaktuppgifter, CV-information och annan information som lämnas till oss.
 • Rättslig grund: Vårt berättigade intresse, för att hantera vår rekrytering. Vårt intresse går utöver den registrerades intresse, då våra registrerade utgår från att vi behandlar deras personuppgifter för rekryteringsändamål.

OBS! Du kan ha rätt att utöva din invändningsrätt (se Avsnitt om dina rättigheter)

j) Efterlevnad av lagstadgade skyldigheter

 • Förklaring: Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter som aktiebolag.
 • Kategorier av registrerade: Alla kunder och deras eventuella kontaktpersoner.
 • Kategorier av personuppgifter: Personuppgifter som krävs enligt lag, till exempel bokföringsmaterial.
 • Rättslig grund: Våra lagstadgade skyldigheter (t.ex. revisionslagen). 

6. VARIFRÅN SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter om dig från olika datakällor. Vilka datakällor vi använder beror på våra behandlingsändamål.

(a) Kundrelationer med köpare av produkter som erbjuds av B Meters Nordic AB / b) Kundrelationer med vattenverk som använder Hydronet-tjänsten c) Kundrelationer med bostadsföretag som använder Hydrolink Online-tjänsten / d) Strategisk analys av kunddata för att utveckla nya tjänster och kundernas behov / e) Samarbetsrelationer / g) Kommunikation / j) Efterlevnad av lagstadgade skyldigheter

Vi samlar in dina personuppgifter från dig själv, våra samarbetspartners, myndigheter och olika offentliga källor, såsom handelsregistret.

f) Marknadsföring

Vi samlar in dina personuppgifter från dig själv under kundrelationen.

Vi köper kunduppgifter för att kunna sända information och marknadsmaterial via e-post eller vanlig post.

h) Cookies

Vi samlar in dina personuppgifter med hjälp av cookies. i) Rekrytering

i) Rekrytering

Vi samlar själv in dina personuppgifter från dig själv när du skickar en jobbansökan till oss. Om du skickar oss en jobbansökan i rekryteringstjänsten hos en rekryteringstjänstleverantör samla vi in de uppgifter du har lämnat från dessa system.

7. LÄMNAR VI UT ELLER ÖVERFÖR DINA PERSONUPPGIFTER TILL ANDRA?

Som regel lämnar vi inte ut dina personuppgifter till tredje part. Men om tvingande lagstiftning eller myndigheter kräver att vi lämnar ut dina personuppgifter kommer vi att med hjälp av vårt dataskyddsombud bedöma lagenligheten av utlämnandet från fall till fall.

Vi delar dock, dvs. i dataskyddstermer vi överför dina personuppgifter till andra som en del av vår sedvanliga affärsverksamhet när vi använder olika digitala tjänster. Vi använder följande digitala tjänster som tillhandahålls av personuppgiftsbiträden, som inkluderar behandling av personuppgifter: datalagringstjänster (t.ex. molntjänster) och kommunikationstjänster (t.ex. e-post). Vid överföring av personuppgifter säkerställer vi att överföringarna görs säkert och på grundval av lämpliga dataskyddsavtal.

8. BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i tredje land utanför EU och EES. I sådana fall säkerställer vi en lämplig nivå av dataskydd, t.ex. genom kommissionens standardklausuler och andra liknande arrangemang.

9. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter beror på i vilket syfte vi behandlar dina personuppgifter. Vi kontrollerar regelbundet om uppgifterna i registren är nödvändiga och vi för register över kontrollerna.

(a) Kundrelationer med köpare av produkter som erbjuds av B Meters Nordic AB / b) Kundrelationer med vattenverk som använder Hydronet-tjänsten / c) Kundrelationer med bostadsbolag som använder Hydrolink Online-tjänsten / e) Samarbetsrelationer

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som avtalsförhållandet mellan oss är giltigt.

d) Strategisk analys av kunddata för att utveckla nya tjänster och möta kundernas behov

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen.

f) Marknadsföring

Vi lagrar personuppgifter så länge de är relevanta eller vi upptäcker att du inte längre vill ta emot marknadsföring.

g) Kommunikation

Vi lagrar nödvändiga personuppgifter i tre (3) år efter kontakttagande.

h) Cookies

Lagringstiden beror på cookien.

i) Rekrytering

Vi lagrar nödvändiga personuppgifter i högst tolv (12) månader efter mottagandet av jobbansökan.

10. VILKA DATASKYDDSRÄTTIGHETER HAR DU?

Du kan ha rätt att utöva rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2012):

Kontakter gällande rättigheter ska göras skriftligen till den personuppgiftsansvariges kontaktperson. Dina rättigheter kan endast uppfyllas när din identitet har verifierats på ett ändamålsenligt sätt.

Du kan ha rätt att lämna in klagomål till dataombudsmannen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen.

11. KAN INTEGRITETSMEDDELANDET ÄNDRAS?

Vi kan ändra integritetsmeddelandet ensidigt. Vi uppdaterar integritetsmeddelandet vid behov, till exempel när det sker ändringar i lagstiftningen. Ändringar i integritetsmeddelandet träder i kraft omedelbart när vi publicerar en uppdaterad version av det på vår webbplats.

Om vi gör betydande ändringar i integritetsmeddelandet eller om dess användningssätt ändras väsentligt, meddelar vi de registrerade om detta.

(Senast uppdaterad den 19 maj 2022)